GDPR / dokumenty - Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

     V súvislosti s  § 20 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

     Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je LADCE Betón, s.r.o., Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce, IČO: 31 333 389

                                                                      

    Naša spoločnosť má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese : .

 

    Vaše osobné údaje, ktoré vedieme v rozsahu : titul, meno, priezvisko, podpis, telefónny a emailový kontakt, pracovné zaradenie, adresa pracoviska, spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom účel ich spracúvania je plnenie obchodných dohôd na základe obchodných zmlúv.

 

    Vaše osobné údaje sme získali takto :

-       z obchodnej dokumentácie

-       z oficiálnych webových stránok

 

   Vaše osobné údaje nebudú spracované na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté do tretej krajiny, a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.

 

   Vaše osobné údaje budú uchovávané takto :

-       v prípade zmluvných partnerov do ukončenia platnosti obchodnej zmluvy

-       v prípade iných zákonných zdrojov získania osobných údajov 1 rok odo dňa začatia ich spracúvania

 

Po skončení uvedeného termínu budú Vaše osobné údaje skartované.

 

   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva :

-       namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

-       požadovať prístup k svojim osobných údajom

-       na opravu, na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov

-       podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

   Realizácia uvedených práv je možná doručením požiadavky na vyššie uvedenú emailovú adresu, alebo osobne, na oddelení rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti.